Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

9
 

เริ่มนับ 11 เมษายน 2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP

ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 20 คน
สถิติเดือนนี้ 1567 คน
สถิติปีนี้8076 คน
สถิติทั้งหมด 67868 คน


 ข้อมูลทั่วไป
......................................
 ความเป็นมา
......................................
 ประชาคมอาเซียน
......................................
 กฏบัตรอาเซียน
......................................
 การประชุมสุดยอดผู้นำฯ
......................................
 อาเซียน +3
...................................... 
  

  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การดำเนินงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา สพป.สุรินทร์เขต 3
ผู้เขียน : beer
เข้าชม : 3741
พุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

การดำเนินงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
โดย ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
-----------------------------
          ศูนย์อาเซียนศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้จุดประกายก่อตั้งขึ้น ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พร้อมกับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ โดยมีเนื้อหาสาระ คือ ให้ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแลกเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ โรงเรียนแกนนำอาเซียนศึกษา โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายจัดการศึกษาในแต่ละเครือข่าย พิจารณาศักยภาพ ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และความมีจิตอาสาที่จะเป็นแกนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาครู นักเรียน ๒๓ โรงเรียน จาก ๒๓๔ โรงเรียน โดยมีการสนับสนุนจากศูนย์อาเซียนศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พอจะสรุป การดำเนินการได้ดังนี้
๑.     ด้านการพัฒนาการสื่อสารทางภาษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร)
๑.๑ พัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์พื้นฐาน ๑๐๑ ตอน ทุกโรงเรียนแกนนำ         
๑.๒ การพัฒนาภาษาไทยร่วมกับภาษาอังกฤษ ร่วมมือกับโครงการศูนย์ Eric จัดอบรมทุกโรงเรียน
๑.๓ การจัดการเรียนรู้ภาษาเขมร (อยู่ในระหว่างการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
๑.๔ สนับสนุนสื่อจากการรวบรวมวีดิทัศน์ การ์ตูน ชุด “Gogo Adventure English” ๓๖ ตอน
๒.     ด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำอาเซียนศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จำนวน ๓๐๐ คน ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา การศึกษาแหล่งอารยธรรมขอม และวัฒนธรรมในประเทศกัมพูชา ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
๒.๒ ประชุมนโยบายการจัดการศึกษาในการเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๕  โดยนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียนอาเซียนศึกษา ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา จำนวน ๒๓๔ คน
๒.๓ รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและนโยบายการจัดการศึกษา      ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ เปิดป้ายโรงเรียนแกนนำอาเซียนศึกษา เครือข่ายจัดการศึกษาวังสะเภา และเปิดป้ายสมาคมครูอำเภอบัวเชด จำนวน ๕๐๐ คน
๒.๔ รับฟังนโยบายการจัดการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียนกับการจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย โดย ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่วัดบ้านกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีผู้บริหารโรงเรียนแกนนำอาเซียนศึกษา ประธานเครือข่ายจัดการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 125 คน
๓.     ด้านสังคม และวัฒนธรรม
๓.๑ การนำเสนอการแสดงศิลปะการแต่งกาย ประเทศในอาเซียน ๑๐ ประเทศ             วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ การเตรียมการจัดอาเซียนศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า    รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ โรงเรียนในโครงการ BUFFER SCHOOL โรงเรียนแกนนำอาเซียนศึกษา เครือข่ายจัดการศึกษาตาเกาว์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
๓.๒ โครงการนำเสนอศิลปะการแสดง ของดีจังหวัดสุรินทร์
๔.     การส่งเสริมเทคโนโลยี และการสืบค้นข้อมูล
๔.๑ การจัดทำรวบรวมแหล่งสืบค้นข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๔.๒ ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนแกนนำอาเซียนศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จำนวน ๒๓ โรง
๔.๓ การทำแหล่งเรียนรู้ สู่อาเซียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๔.๔ จัดทำกิจกรรมหลักสูตรอาเซียนศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารโรงเรียนแกนนำอาเซียนศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จำนวน ๒๓ โรง
๔.๕ กิจกรรมสร้างความตระหนักสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับโรงเรียนแกนนำอาเซียนศึกษา
 
          จากที่ได้ร่วมประชุมเสวนากับหน่วยงานที่เตรียมการส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๕
๑.     ประชุมสัมมนารับฟังความต้องการของส่วนราชการในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าส่วนราชการ กับ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา (Thailand– Cambodia friend ship Association) วันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
๒.     ประชุมโครงการแบ่งปัน ความรู้สู่สาธารณะ จุดประกายความคิดกาลเวลา : สุรินทร์ อีสาน ลุ่มน้ำมูล เชื่อมโยง สยาม – แขมร์ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕      ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๑๒๕ คน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
๓.     สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC. ๒๕๕๘) : ความพร้อมและผลกระทบที่จะเกิดต่อจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทองธารินทร์ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ กับคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 
 
กิจกรรมที่จะได้รับจากการสัมมนา
1.       ประชาชนคนไทยควรภาคภูมิใจ ในการที่ผู้นำประเทศเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งตามประวัติศาสตร์การก่อตั้งอาเซียน ๔๕ ปี และประเทศไทย ยังคงเป็นผู้นำ
2.      การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่เรียนรู้ และฝึกได้ ให้มีความมั่นใจในการนำไปใช้
3.      ด้านวัฒนธรรม ไม่มีขีดจำกัด เส้นแบ่งเขต เป็นความสวยงามทั้งด้านการกิน การอยู่ การแต่งกาย การแสดง ของใช้ ความเชื่อ ประเพณี ขอให้ทุกประเทศรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ส่วนต่างไว้ จะเกิดความสวยงาม และภาคภูมิใจ
4.      การเรียนรู้ประเทศเพื่อบ้าน ในกลุ่มอาเซียนและประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมจะเป็นการมีภูมิคุ้มกันได้
 
สิ่งที่ทางศูนย์อาเซียนศึกษาจะดำเนินการต่อไป
1.       โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาในระดับโรงเรียนในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม
2.      การนำนักเรียน ยุวทูตการศึกษา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับในอาเซียน
3.      แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อาเซียนศึกษาในระดับจังหวัด / ภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก ในการประสานงาน
4.      รวบรวมแสวงหาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา การเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร
ประชาคมอาเซียนมีประวัติศาสตร์การพัฒนามาร่วม ๔๕ ปี การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการขยายฐานทางด้านเศรษฐกิจ มีประชากรถึง ๖๐๐ ล้านคน ด้านสังคม วัฒนธรรม มีความเหมือนความต่าง ที่จะคงรักษาไว้ แสดงออกถึงความงดงามและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข “เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนคนไทย ให้มีความเพียบพร้อมทุกด้าน ก่อน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕”
 
 
 
ศูนย์อาเซียนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      คณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อาเซียน สพป.สุรินทร์เขต 3 15 / ส.ค. / 2555
      การดำเนินงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา สพป.สุรินทร์เขต 3 13 / มิ.ย. / 2555
      อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนขยายโอกาส ศูนย์อาเซียนศึกษา 13 / มิ.ย. / 2555
      เรียนรู้ภาษาเขมร 19 / พ.ค. / 2555
      ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมต.ศธ.เปิดศูนย์อาเซียนเครือข่ายวังสะเภา ร.ร.บ้านสะเดา 16 / เม.ย. / 2555ความคิดเห็นที่ 1 อาทิตย์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:11:47
  ข้อความ :

     This shows real expertise. Thanks for the asnwer.


โดย : Sandra    ไอพี : 50.18.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 06:01:37
  ข้อความ :

     PwhgGm , [url=http://dqafyqpeyxbg.com/]dqafyqpeyxbg[/url], [link=http://mmjlvemzuypf.com/]mmjlvemzuypf[/link], http://ynukncfjfqxm.com/


โดย : jxfivuoaw    ไอพี : 194.242.xxx.xxx

1ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nongjonglong@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป